گرامی‌داشت مبارزان و مجاهدان راه آزادی ایران، استاد محمدملکی، مادر بزرگوار فرازنه‌سا و مجاهد کبیر حمید اسدیان