نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – جمهوری مبتنی بر آرای مردم (ماده ۱)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – کثرت‌گرایی (ماده ۲)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – لغو مجازات اعدام (ماده ۳)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – جدایی دین و دولت (ماده ۴)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – برابری زن و مرد (ماده ۵)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – قضاییه مستقل (ماده ۶)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض (ماده ۷)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – فرصت‌های برابر اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست (ماده ۸)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – همزیستی مسالمت‌آمیز (ماده ۹)

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی – کشور غيراتمی و عاری از سلاح‌های كشتار جمعی (ماده ۱۰)