کنفرانس جهانی همزمان با اعلام حکم دادگاه آنتورپ در ارتباط زنده آنلاین با مجاهدین در اشرف۳

کنفرانس جهانی همزمان با اعلام حکم دادگاه آنتورپ – پخش زنده