به‌آتش کشیدن پایگاههای بسیج سرکوبگر در شهرهای کازرون، همدان و شیروان

  • 1399/11/11

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

کازرون – کانون شورشی ۶۵۸

به‌آتش‌کشیدن پایگاه بسیج ضددانش‌آموزی سپاه پاسداران

همــدان – کانون شورشی ۳۶۰

به‌آتش‌کشیدن حوزه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

شیروان – کانون شورشی ۲۴۰

به‌آتش‌کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر ضددانشجویی

شیروان – کانون شورشی ۶۱۰

به‌آتش‌کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر ضدامام سجاد