به‌آتش کشیدن پایگاههای سرکوب بسیج ضدمردمی در نیشابور و رباط کریم و شعارنویسی علیه رژیم آخوندی در شهرهای میهن

  • 1399/11/03

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

نیشابور – کانون شورشی۲۲۸

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

رباط کریم – کانون شورشی۴۰۰

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر سپاه پاسداران

اهواز

مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید – کانون شورشی ۹۳۰

کرج

مریم رجوی برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

تهرا ن

گرامی باد ۳۰دی سالروز آزادی برادر مسعود رجوی از زندان دژخیمان شاه – کانون شورشی ۶۶۶

اهواز

مسعود رجوی: تنها ره پیروزی آتش جواب آتش است

مریم رجوی: لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است

اصفهان

مرگ بر خامنه‌ای

تهران

ایران فریاد شعله‌ور است در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سردهید

اهواز

مسعود رجوی: تنها راه پیروزی آتش جواب آتش است

اصفهان

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

شاهرود

بهمن‌ماه خونه خامنه سرنگونه