اعتصاب و اعتراض رانندگان شرکت خصوصی اتوبوسرانی

  • 1399/11/02

اعتصاب  رانندگان شرکت خصوصی

اعتصاب رانندگان شرکت خصوصی

اعتصاب رانندگان شرکت “تاکسی و اتوبوس بی‌سیم ایرانیان” چهارشنبه ۱ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن بستانکاری ها و انجام نشدن تعهدات از سوی شرکت.