گرامی‌داشت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران از زندان شاه خائن در شهرهای میهن

  • 1399/10/29

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

۳۰دی روز آ‌زادی مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران از زندان شاه گرامی باد

مشهد

۳۰دی روز آ‌زادی مسعود رجوی از زندان شاه مبارک، درانتظار ورودت به مشهد هستیم

تهران

۳۰دی سالروز آ‌زادی مسعود رجوی امید خلق و میهن از زندان شاه مبارک باد

زنجان

۳۰دی روز آ‌زادی مسعود جان جانان امید خلق ایران مبارک

تهران

۳۰دی روز آ‌زادی مسعود رجوی امید خلق و میهن امید خلق ایران مبارک باد

مشهد

۳۰دی روز آ‌زادی مسعود جان جانان امید خلق ایران مبارک

تهران (زندان قصر)

دی ماه ۹۹ است آمده‌ام جلوی زندان قصر به‌مناسبت آزادی آخرین دسته زندانیان که از زندان آزاد شدند. یاد می‌کنم از خواهر اشرف رجوی و موسی خیابانی که بعداً شهید شدند. سلام می‌کنم به اشرف‌نشانها و اشرفیها به شیر همیشه بیدار برادر مسعود رجوی. این بالکن که می‌بیند و این درب کوچک همان دربی است که برادر از آن بیرون آمد و با فروتنی همان‌طور که همیشه فروتن‌ترین موضع‌گیریها را می‌کند، آن‌روز هم گفت که این مردم بودند که ما را آزاد کردند. سلام می‌کنم به همتون و آرزوی موفقیت دارم برای همتون.

اصفهان

درود بر مسعود رجوی فرمانده ارتش آزادیبخش ملی ایران

تهران

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

تبریز

‌سی دی سالروز آزادی مسعود جان جانان را تبریک میگم و اعلام می‌کنم که جانم را در راه مسعود و همرزمانش می‌دهم. از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا حاضر حاضر حاضر

اصفهان

به فرماندهی ارتش آزادیبخش ملی ایران از کانون شورشی ۷۷۷، به برادر مسعود روز سی دی روز آزادی شما از زندانهای شاه را به شما و مردم ایران و همه کانون‌های شورشی تبریک می‌گویم آماده برای سرنگونی رژیم آخوندی حاضر حاضرحاضر

مشهد

به فرماندهی ارتش آزادیبخش ملی ایران برادر مسعود روز سی دی روز آزادی شما از زندانهای شاه را به شما و مردم ایران و همه کانون‌های شورشی تبریک می‌گویم. من کانون شورشی شماره ۵۶۷ آماده برای سرنگونی رژیم پلید آخوندی حاضر حاضر حاضر

۳۰ دی روز آزادی برادر مسعود گرامی باد

تهران

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ۳۰دی مبارک

۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندان شاه در سال۵۷ گرامی باد

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

مشهد

۳۰دی مبارک: با سلام به برادر مسعود رجوی و تبریک به‌مناسبت ۳۰دی، از خدا می‌خواهم که هر چه زودتر شاهد دیدن او در اینجا باشیم

شیراز

۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی و آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندانهای شاه خائن مبارک باد

کرمان

شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار

اصفهان

۳۰دی روز آ‌زادی مسعود جان جانان امید خلق ایران مبارک باد

کاشان

۳۰دی سالروز آ‌زادی مسعود امید خلق و میهن از زندانهای شاه خائن مبارک باد

تهران

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

سمنان

شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار

مشهد

۳۰دی سالروز آ‌زادی مسعود امید خلق و میهن از زندانهای شاه خائن مبارک باد

گرگان

توزیع گسترده تراکتهایی از صحبتهای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

اصفهان

توزیع گسترده تراکتهایی از صحبتهای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

کرج

۳۰دی روز آ‌زادی مسعود جان جانان امید خلق ایران مبارک باد

شهر کرد

دی‌ماه روز آزادی مسعود جان جانان امید خلق ایران، ۳۰ دیماه مبارک باد

دیوارهای زندانهای شیخ مانند شاه فرو می‌ریزد. فرزندان خلق آزاد می‌شوند هواداران سازمان مجاهدین

خلق جهان بدانند مسعود رهبر ماست. هواداران سازمان مجاهدین

گرامی باد ۳۰دیماه سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای دژخیمان شاه هواداران سازمان مجاهدین

اراک

‌گرامی باد ۳۰دی آزادی مسعود رجوی از زندانهای شاه

درود بر مجاهدین خلق ایران

خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست