نماینده سابق مجلس ارتجاع: بی‌توجهی به‌مردم زمینه‌ساز بحران و شورش است.

  • 1399/10/27

قیام آبان ۹۸

قیام آبان ۹۸

عماد افروغ نماینده سابق مجلس ارتجاع در گفتگو با سایت حکومتی اعتماد آنلاین که روز شنبه ۲۷دی درج شده است، با نگرانی از شرایط قیامی جامعه گفت: «بی‌توجهی به جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین تهدید و فراموشی آنها زمینه‌ساز بحران، شورش و آشوب است.

هر اندازه که فرمان حاکم، شرعی است، حضور و نظارت مردم هم شرعی است. فراموشی مردم زمینه‌ساز بحران، شورش و آشوب است.

اگر نظامی مقبولیت و رضایت عامه را نداشته باشد، از اساس مشروع هم نیست. توجه به مردم، فرصت و بی‌توجهی به مردم تهدید است و ما متأسفانه در شرایط تهدید به سر می‌بریم.

دوری از این وضعیت نیازمند بازنگری صاحبان قدرت در رفتارها و سیاست‌هایشان است».