تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در فلکه خوراسگان

  • 1399/10/27

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در فلکه خوراسگان

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در فلکه خوراسگان

روز شنبه ۲۷دی، کشاورزان شرق اصفهان برای پیگیری حق‌آبه خود در فلکه خوراسگان دست به تجمع اعتراضی زدند.

قابل ذکر است به‌دلیل برداشت بی‌رویه آب برای پروژه‌های سپاه، کشاورزان محروم آب مورد نیاز برای کشاورزی که منبع تأمین حداقل‌های زندگی‌شان است را، ندارند.