پاره کردن بنر تصاویر جنایتکاران قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس توسط جوانان شورشی نجف

  • 1399/10/22

انهدام تصاویر منحوس  پاسدار سلیمانی در نجف

انهدام تصاویر منحوس پاسدار سلیمانی در نجف

جوانان قیام‌کننده در شهر نجف عراق روز یکشنبه ۲۱دی۹۹ بنر تصاویر جنایتکاران قاسم سلیمانی و ابو ‌مهدی المنهدس را در پاسخ به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای حکومتی و مزدوران خامنه‌ای پایین آورده و با پاره کردن آن تنفر و انزجارشان را نسبت به این جنایتکاران نشان دادند.