فراری دادن نیروهای سرکوبگر حکومتی و شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران از میدان حبوبی ناصریه توسط قیام کنندگان

  • 1399/10/22

Untitled design (۴)

Untitled design (۴)

به دنبال پورش نیروهای سرکوبگر حکومتی به قیام‌کنندگان در میدان حبوبی شهر ناصریه عراق در روز یکشنبه ۲۱دی، جوانان قیام کننده با ایستادگی و تهاجم خود، نیروهای سرکوبگر را فراری دادند. (تلویزیون رافدین عراق ۲۱دی).

.