حمایتهای شورانگیز هموطنان در بیست و پنجمین همیاری با سیمای آزادی در شهرهای میهن

  • 1399/10/21

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران

درهمیاری۲۵ با شما هستیم برای پژواک گسترده صدای کانون‌های شورشی و جوانان دلیر قیام‌آفرین

درود بر مسعود رجوی، سیمای آزادی صدای مردم ایران، کانون شورشیم من، درود بر رجوی

مشهد

تنها صدای واقعی مردم ایران سیمای آزادی به بیست و پنجمین همیاری سیمای آزادی بپیوندیم

خرمشهر

سیمای آزادی صدای شورش و قیام

آبادان

سیمای آزادی صدای آزادیخواهانه مردم ایران. در اوج سرکوب رژیم آخوندی ما هم به همیاری ۲۵ می‌پیوندیم

قزوین

سیمای آزادی چراغ روشنایی برای آزادی مردم ایران با شما در همیاری ۲۵هستیم

مشهد

سیمای آزادی چراغ راهنمای قیام‌آفرینان. مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی. گلریزان همیاری با سیمای آزادی – مرگ بر دیکتاتور

کرمانشاه

در بیست و پنجمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی هستیم. سیمای آزادی صدای شورش و قیام. کرمانشاه همراه با سیمای آزادی هستیم

قزوین

همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران

تهران

سیمای آزادی صدای آزادیخواهانه مردم ایران، در اوج سرکوبهای رژیم آخوندی صدای مردم ایران است .ما هم به همیاری ۲۵ می‌پیوندیم

همیاری و گلریزان ایرانیان برای سیمای آزادی

از تمام هواداران به‌خصوص هموطنان خارج از کشور می خواهیم به سیمای آزادی صدای مردم آزادیخواه ایران کمک کنید که همیشه روشن بماند

تبریز

سیمای آزادی چراغ روشنایی بخش خانه‌ها ی ما صدای آزادی مردم ایران می‌باشد در همیاری۲۵ با شما هستیم

همیاری با سیمای آزادی جشن آزادی و فردای روشن میهن عزیز مان ایران است که سیمای آزادی نوید می‌دهد ما هم با شما هستیم

سیمای آزادی صدای مردم ایران در شرایط اختناق آخوندی ما هم با همیاری ۲۵میپیوندیم

تهران

درهمیاری ۲۵ به شما می‌پیوندیم. خامنه‌ای منتظر باش که مشت را با مشت و گلوله را با گلوله جواب بدهیم. کانون شورشی سیمای آزادی. مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر خامنه‌ای

سیمای آزادی چراغ راهنمای قیام‌آفرینان

سنندج

‌سیمای آزادی صدای سرکوب شدگان به همیاری۲۵ می‌پیوندیم

ایلام

سیما پیام‌آ‌ور صدای آزادی و کانون‌های شورشی در ایران اسیر است. با شما هستیم و از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا – گروه شورشی

تهران

سیمای آزادی صدای شورش و قیام – حمایتهای ما تضمین استمرار بخش تلویزیون سیمای آزادی – سیمای آزادی صدای شورش و قیام است ما هم به همیاری۲۵می‌پیوندیم

فریدون شهر

نصب پوستر لگو همیاری

تهران

سیمای آزادی چراغ روشنایی بخش راه آزادی مردم ایران. ما با شما در همیاری۲۵ هستیم

لامرد

‌همکاران عزیز در سیمای آزادی از شهر لامرد با شما هستیم. این همیاری۲۵ را برای استمرار و پخش پرقدرت‌تر سیما و روشنایی آزادی پربارتر کنیم. از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا. به امید پیروزی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

کرج

ما جمعی از خانواده‌های شهدا ی قیام آبان۹۸ از بیست و پنجمین همیاری ملی و گل ریزان آزادی حمایت می‌کنیم. سیمای آزادی صدای شورش و قیام مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

قزوین

سیمای آزادی چراغ روشنایی بخش راه آزادی مردم ایران. ما با شما در همیاری۲۵ هستیم

مشهد

سیمای آزادی، صدای در گلو خفته زندانیان سیاسی و کودکان کار و بی‌سرپناه میهن، به همیاری با این سیما می‌پیوندیم

از بیست و پنجمین همیاری ملی سیمای آزادی اعلام حمایت می‌کنیم

اصفهان

سیمای آزادی سیمای واقعی ماست از آن حمایت می‌کنیم

ما خانواده‌های شهدای قتل‌عام ۶۷ از برنامه‌های سیمای آزادی و همیاری۲۵ حمایت می‌کنیم و به آنها می‌پیوندیم

سبز وار

نصب پوستر لگو همیاری

مشهد

سیمای آزادی صدای شورش و قیام. ما هم به‌همیاری۲۵ می‌پیوندیم. حمایتهای ما تضمین استمرار پخش تلویزیون سیمای آزادی

بوشهر

سیمای آزادی صدای مردم و مقاومت ایران. درهمیاری۲۵ با شما هستیم

تهران

نصب پوستر لگو همیاری

رباط کریم

سیمای آزادی صدای و سیما مردیم ایران در اختناق حکومت آخوندی به همیاری۲۵ می‌پیوندیم

ساری

نصب پوستر لگو همیاری

گیلان

نصب پوستر حمایت از برنامه سیمای آزادی