حرکت مجلس ارتجاع به سمت نابودی معیشت مردم

  • 1399/10/18

مجلس ارتجاع

مجلس ارتجاع

سایت خبر فوری رژیم روز ۱۸دی درباره تغییر بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس رژیم هشدار داد: «یکی از تغییرات مهم در بودجه سال آینده تغییر نرخ ارز ترجیحی است که دولت آن را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰تومان تعیین کرده بود و کمیسیون تلفیق آن را به رقم ۱۷۵۰۰تومان تغییر داد، اتفاقی که می‌تواند به ایجاد موج جدید گرانی‌ها در سال آینده منجر شود و بحرانهای اجتماعی وسیعی را به‌وجود آورد. ارز مهمترین مؤلفه اقتصادی در اقتصاد ایران است چرا که هر تغییر در نرخ آن موجب ایجاد سونامی نوسانات در کشور می‌شود».