تجمع اعتراضی بازنشستگان در دهها شهر با شعار؛ فریاد، فریاد از این‌همه بیداد + عکس و فیلم

  • 1399/10/14

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در تهران

روز یکشنبه ۱۴دی۹۹، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در قم / تهران /هفت تپه/ اصفهان/قزوین/نیشابور/لرستان/کرج/اهواز/کرمانشاه/خرم آباد/مشهد/-تبریز/اراک/شیراز/همدان/سنندج و … در اعتراض به وضعیت معیشتی و پیگیری مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

این خبر تکمیل می‌شود.

  • تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تهران با شعار فریاد فریاد از این همه بیداد

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در اهواز

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اهواز

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در تبریز

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در تبریز

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در اراک

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در اراک

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در خراسان رضوی

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در خراسان رضوی

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کرمانشاه

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کرمانشاه

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کرمانشاه

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کرمانشاه

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در مشهد

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در مشهد

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در مشهد

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در مشهد

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کرج

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کرج