لن خودورکوفسکی: سرنوشت رژیم ایران همانند ستمگران زباله‌دان تاریخ است

  • 1399/09/19

لن خودورکوفسکی مشاور ارشد روابط خارجی در وزارت‌خارجه آمریکا

لن خودورکوفسکی مشاور ارشد روابط خارجی در وزارت‌خارجه آمریکا

لن خودورکوفسکی مشاور وزارت‌خارجه آمریکا در توئیتی درباره ماهیت تروریستی رژیم آخوندی گفت: «رژیم پست و شرور در ایران به جز برای حفظ خود، برای هیچ چیز ارزش قائل نیست. این رژیم از طریق ترور و گروگان‌گیری به‌قدرت رسید و به همین طریق در قدرت باقی مانده است. اما همان‌طور که همه ستمگران در زباله‌دان تاریخ قرار می‌گیرند، تروریستهای برگشت‌ناپذیر که ایران را اشغال کرده‌اند نیز به‌همین سرنوشت دچار خواهند شد».( توئیتر لن خودورکوفسکی ۱۵آذر)