به آتش کشیدن دفتر امام جمعه خامنه‌ای در لرستان و شعارنویسی در شهرهای میهن – آخوند باید گم بشه تا کرونا کم بشه

  • 1399/09/18

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

خـرم‌آباد – کانون شورشی ۷۸۰

تهاجم و به آتش کشیدن دفتر امام جمعه و نمایندهٔ خامنه‌ای در استان لرستان

اصفهان

مسعود رجوی: انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران

بهبهان

مسعود رجوی: انحلال سپاه پاسداران با آتش دلیران

مشهد

مریم رجوی: کانون‌های قیام را در همه شهرها برپا کنید

جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

می‌توان و باید دیکتاتور را سرنگون کرد

کاشان

مریم رجوی: برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بپا خیزید

مشهد

مسعود رجوی: دکتر ملکی در قفای آزادی ۴۰سال با کوله بار درد و رنج طی طریق کرد

قزوین

استاد فرزانه سربه پای آزادی گذاشت و گفت: زگهواره تا گور آزادی بجوی او پیروز و رستگار و جاودانه شد

اهواز

مسعود رجوی: ‌استاد فرزانه سر به پای آزادی گذاشت و گفت: زگهواره تا گور آزادی بجوی او پیروز و رستگار و جاودانه شد

ایلام

مسعود رجوی: قیام آبان ثابت کرد تنها راه رهایی آتش جواب آتش

تهران

مسعود رجوی: شورش لازمه پیروزی در جنگ سرنوشت با کرونا

همدان

مسعود رجوی: تنها راه رهایی آتش جواب آتش

مسعود رجوی: سرنگونی نظام آخوندی با کانون‌های شورشی.

مرگ براصل ولایت فقیه

خرم‌آباد

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

بندرعباس

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

کرج

مرگ بر خامنه‌ای سلام بر آزادی

ارومیه

مرگ بر خامنه‌ای. تو دیکتاتور من آرش، آتش جواب آتش

نائین

شورش قیام پیروزی –مرگ بر خامنه‌ای

تبریز

ارتش گرسنگان پیش بسوی قیام و شورش

سیرجان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

همدان

آخوند باید گم بشه تا کرونا کم بشه

تهران

مرگ بر دیکتاتور یا وطن یا مرگ

مشهد

‌مریم رجوی: دانشجویان کانون‌های شورشی را در هر کجا گسترش دهید

تهران

آخوند باید گم بشه تا کرونا کم بشه – ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

سرنگونی نظام آخوندی با کانون‌های شورشی – مرگ بر خامنه‌ای و ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام