خاطراتی از شجریان اسطوره آواز ایران – پای صحبت دکتر حمیدرضا طاهرزاده

  • 1399/07/20

استاد حمیدرضا طاهرزاده

استاد حمیدرضا طاهرزاده

مصاحبه طاهرزاده درباره استاد محمدرضا شجریان – ۲۰مهر۹۹