به آتش کشیدن مظاهر فریب و سرکوب مردم در شهرهای میهن

  • 1399/06/17

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

خرم‌آباد – کانون شورشی ۲۷۲ – ۱۶شهریور

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت موسوم به حوزه علمیه رضویه

مشهد – کانون شورشی ۶۶۱ – ۱۶شهریور

انفجار در کمیته غارت و چپاول امداد خمینی ملعون

شهر ضا–کانون شورشی ۵۰۱ – ۱۶شهریور

آتش زدن تابلو مقر گردان ۱۱۴ ضدامام حسین

اصفهان – کانون شورشی ۴۰۱- ۱۶شهریور

آتش زدن تابلو محل احداث ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان دهاقان – آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای و پاسدار سلیمانی

قم – کانون شورشی ۴۵۰ – ۱۶شهریور

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی

لنگرود – کانون شورشی ۵۵۰ – ۱۶شهریور

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی

تهران (پردیس) – کانون شورشی ۱۳۰ – ۱۶شهریور

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی

کرج –کانون شورشی ۴۳۷ – ۱۶شهریور

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی روی درب پایگاه بسیج

نور (مازندران) – کانون شورشی ۱۷۰ – ۱۶شهریور

آتش زدن بنر تبلیغی رژیم برای غارتگری از مردم