تجمع اعتراضی بازنشستگان وزارت نفت مقابل ساختمان این وزارت

  • 1399/06/01

تجمع اعتراضی بازنشستگان وزارت نفت

تجمع اعتراضی بازنشستگان وزارت نفت

بازنشستگان وزارت نفت و آسیب دیدگان جنگ در اعتراض به معوقات حقوقی خود شنبه اول شهریور در جلوی وزارت نفت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند

آسیب دیدگان جنگ شاغل در مجموعه‌های وزارت نفت به حذف آیتم «تقلیل ساعت کار حالت اشتغال» اعتراض کردند.

-تجمع بازنشستگان