پنجاه و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

  • 1399/05/16

پنجاه و سومین روز اعتصاب هفت‌تپه

پنجاه و سومین روز اعتصاب هفت‌تپه

پنجاه و سومین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه (پنجشنبه ۱۶مرداد) با حضور تعدادی از کارگران شرکت در مقابل فرمانداری شهر شوش برگزار شد. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

مهم‌ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

  • پرداخت فوری حقوقهای معوقه و تمدید دفترچه بیمه
  • بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
  • بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
  • خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت‌تپه
  • بازگرداندن فوری ثروتهای اختلاس شده به کارگران
  • پایان کار مدیران بازنشسته

-پنجاه و سومین روز اعتصاب هفت‌تپه