گردهمایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی

  • گردهمایی جهانی ایران آزاد، همبستگی با قیام مردم ایران