فعالیت کانون‌های شورشی: برای کرونا تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن سرنگونی رژیم ولایت فقیه است

  • 1399/02/19

فعالیت کانونهای شورشی در شهر های میهن

فعالیت کانونهای شورشی در شهر های میهن

کانون‌های شورشی مجاهد خلق با فعالیت‌های خود در شهرهای میهن جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۹

تهران –کانون شورشی۹۵۰

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش بسوی ارتش قیام

مریم رجوی:آخوندها ایران را نمی‌خواهند و ایران و ایرانی آخوندها را نمی‌خواهند

تهران –کانون شورشی۳۶۰

مسعود رجوی: این است انتخاب فرزندان دلیر ایران خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

مریم رجوی:برای کرونا تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن سرنگونی رژیم ولایت فقیه است

شیراز –کانون شورشی۸۰۰

مسعود رجوی: فرزندان ایران به کرونای ولایت تسلیم نمی‌شوند و سکوت و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند

کرج

مسعود رجوی: این است انتخاب فرزندان دلیر ایران خامنه‌ای سرنگون حکومتش واژگون

کرج

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شیراز

زندانی سیاسی آزاد باید گردد کانون ۳۸۰ اردیبهشت۹۹شیراز ایران

شیراز

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شیراز

زمان برخاستن است زمان شورش و قیام و درهم شکستن زنجیرها و زندان هاست

شیراز

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سمنان

زمان برخاستن است زمان شورش و قیام و درهم شکستن زنجیرها و زندانهاست

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

بابلسر

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

تنکابن

زندانی سیاسی آزاد باید گردد حمایتهای جامعه بین‌المللی را خواهانیم

گرگان

زمان برخاستن است زمان شورش و قیام و درهم شکستن زنجیرها و زندانهاست

گرگان زندانی سیاسی آزاد باید گردد

اندیمشک

نصب تراکت دست نویس روی دیوار با شعار: زندانی سیاسی آزاد باید گردد

بهبهان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

بروجن –

کرونای ولایت عامل قتل ملت