فعالیت کانون‌های شورشی با شعار حق گرفتنی است باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

  • 1399/02/17

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن

گچساران

مسعود رجوی: خلیفه ارتجاع می‌خواهد از کرونا عامل بقا بسازد مردم ایران فنا و امحا ویروس ولایت را می‌خواهند

گرگان -کانون شورشی۲۸۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای و خمینی

کرج -کانون شورشی۷۱۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی

تهران -کانون شورشی۶۰۰

‌مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید

مریم رجوی: خامنه‌ای و پاسداران عامل گسترش کرونا هستند خشم فرو خورده را به جانب رژیم نشانه بروید

تهران -کانون شورشی۸۳۰

مریم رجوی: یاد هزاران مظلوم جانباخته در کرونای ولایت گرامی باد

ارومیه

سالگرد شهادت ۶۰مجاهد قهرمان در دوازده و نوزدهم اردیبهشت ۶۱گرامی باد

قزوین

‌مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و انتقام

اراک

‌مریم رجوی: انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است

‌مسعود رجوی: لرزه‌های سرنگونی سرتا پای استبداد دینی را درمی‌نوردد

کرج

مرگ بر خامنه‌ای خامنه‌ای سرنگونت می‌کنیم