عضو مجلس ارتجاع: نگران شورش‌هایی بزرگتر از ۹۶ ؛ ۹۸ هستم

عکس از آرشیو

عکس از آرشیو

احمد نادری عضو مجلس ارتجاع در توئیتر خود در خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس)پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت نسبت به شورشی بزرگتر از ۹۶ و آبان ۹۸ ابراز نگرانی کرد. وی نوشت: رونق ساختگی بورس، آخرین تیر ترکش دولت نئولیبرال است.. حباب بورس خواهد ترکید و من نگران تبعات اجتماعی وامنیتی آن در آینده ای نزدیک هستم: شورش‌هایی بزرگتر از ۹۶ ؛ ۹۸ و قطعاً بزرگتر از دهه ۷۰.