رئیس مراقبت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت رژیم: هم‌چنان در موج اول یا موج افزایشی بیماری هستیم

  • 1399/02/07

حسین عرفانی رئیس مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت رژیم

حسین عرفانی رئیس مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت رژیم

عرفانی رئیس مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت رژیم گفت: «هم‌چنان در موج اول یا موج افزایشی بیماری هستیم….هنوز پیک را رد نکردیم. در دو سه هفته گذشته …..ما یک مقدار بحث معیشت را آمدیم گشایش ایجاد کردیم…. یعنی ۳۰ تا ۴۰درصد فاصله‌گذاری اجتماعی با فعالیت صنوف تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد». (تلگرام خبرهای فوری رژیم ۶ اردیبهشت۹۹)