وحشت پاسدار سلامی از اخطار آمریکا با گرفتن ژست دفاعی با بلف و رجز خوانی مضحک

  • 1399/02/04

پاسدار سلامی

پاسدار سلامی

سرپاسدار خلیفه مفلوک ارتجاع در تلویزیون رژیم ظاهر شد و در وحشت از اخطار آمریکا ژست دفاعی گرفت و در زیر مشتی بلف و رجز خوانی مضحک، حرکات تحریک‌آمیز قایقهای پاسداران را واکنشی تدافعی و گشت دادن شناورها در دریا قلمداد کرد.

پاسدار سلامی سرکرده سپاه پاسداران خامنه‌ای ۴اردیبهشت ۹۹ گفت:

«شناورهای آمریکا در هفته گذشته به‌خاطر رفتارهای غیرحرفه‌یی و خطر‌آفرین مزاحمتی برای کشتی لجستیکی ما فراهم کردند و وقتی که شناورهای ما در دریا گشت می‌دادند، آنها هراسناک شدند و بنابراین آنچه که در هفته گذشته اتفاق افتاد منشاء آن رفتار غیرحرفه‌یی و خطر‌آفرین آمریکا بود در منطقه خلیج‌فارس».