فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام

  • 1399/01/28

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

مشهد – کانون شورشی ۳۹۱

آتش زدن حوزه بسیج ضدمردمی شماره۸و۳ ابوذر (ناحیه مقاومت بسیج ضدمردمی سپاه ابوذر مشهد)

مشهد – کانون شورشی ۲۲۲

مریم رجوی: ما با کرونا و هیولای ولایت می‌جنگیم.

مسعود رجوی: شورشگران پیروزی می‌سازند.

شهریار – کانون شورشی ۷۵۳

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی بهشتی

کرج – کانون شورشی ۴۵۵

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی موسوم به حضرت مهدی

تهران – کانون شورشی ۱۴۰

آتش زدن بنر رژیم

تهران – کانون شورشی۱۸۸

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام.

تهران

‌مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندای ضدبشر بیرون کشید.

مریم رجوی: حاکمیت آخوندهاست که ایران را ناامن و پریشان کرده است.

ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام.

گرگان

‌باید برشورید صد بار بیشتر جنگید و ایران را پس گرفت این است انتخاب ما. / خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

کرمان

مسعود رجوی: ارتش گرسنگان پیش به سوی شورش و قیام.

قزوین

مسعود رجوی: جانهایی که از دست می‌رود تیک تاک قیام و سرنگونی است. / خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

خرم‌آباد

کرونای ولایت عامل قلت ملت / خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی / پیروزی – آ‌زادی

اصفهان

پیش به سوی شورش و قیام

استان مرکزی

کرونای ولایت عامل قلت ملت / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

سبزوار

کرونای ولایت عامل قلت ملت / خامنه‌ای ویروس تویی آخوند منحوس تویی / درود بر رجوی