فراخوانهای رهبری مقاومت در ایران به شورش و همیاری ملی و تأکید بر نقش رژیم در شیوع کرونا

  • 1399/01/24

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

‌خامنه‌ای و پاسداران عامل گسترش کرونا هستند خشم فرو خورده را به جانب رژیم نشانه بروید

این است انتخاب فرزندان دلیر ایران: ‌خامنه‌ای سرنگون حکومتش واژگون

کانون‌های شورشی و جوانان هوادار مجاهدین طی روزهای گذشته در تهران، شیراز، کرج، پیامهای آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران و فراخوانهای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران راجع به همیاری عمومی با مبتلایان به ویروس کرونا را به‌طور گسترده توزیع کردند و به شعارنویسی گسترده در مناطق مختلف مبادرت نمودند.

جوانان شورشی هم‌چنین با دیوارنویسی در شهرهای مختلف،‌ از جمله در تهران، مشهد، بهبهان،‌ اصفهان، کرمان، سمنان، بروجرد و شیراز بر عامل اصلی شیوع فاجعه‌بار ویروس کرونا در ایران، خامنه‌ای و رژیم سراپا فساد آن دست گذاشته و بر خواست و اراده مردم ایران برای شورش و سرنگونی و همیاری ملی برای مقابله با دو ویروس ولایت و کرونا تأکید ورزیدند.

برخی از این شعارها عبارت بودند از: «با شورش و جنگ صد برابر ولایت شقاوت و جنایت در هم می‌شکند و بهار بزرگ از پس این زمستان سرد و تیره و تار می‌رسد»، «‌پول‌های غارت شده مردم باید به نفع مردم و در خدمت مردم قرار گیرد- مسعود رجوی»، «مسعود رجوی: حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید»، «‌خامنه‌ای و پاسداران عامل گسترش کرونا هستند خشم فرو خورده را به جانب رژیم نشانه بروید- مریم رجوی»، « یاس و ناامیدی خواست آخوندهاست باید بر آن شورید-مریم رجوی»، « مریم رجوی: آخوندها ایران را نمی‌خواهند و ایران و ایرانی آخوندها را نمی‌خواهند»، «‌خامنه‌ای و پاسداران عامل گسترش کرونا هستند خشم فرو خورده را به جانب رژیم نشانه بروید – مریم رجوی»، «مریم رجوی: ‌برای کرونا برای فقر برای اختناق و استبداد یک راه‌حل و فقط یک راه‌حل وجود دارد و آن سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴فروردین ۱۳۹۹(۱۲آوریل ۲۰۲۰)

تهران - ۲۳فروردین ۱۳۹۹

تهران – ۲۳فروردین ۱۳۹۹

کرج - ۲۳فروردین ۱۳۹۹

کرج – ۲۳فروردین ۱۳۹۹

کرج - ۲۳فروردین ۱۳۹۹

کرج – ۲۳فروردین ۱۳۹۹

شیراز-۲۳فروردین ۱۳۹۹

شیراز-۲۳فروردین ۱۳۹۹

دیوارنویسی و نصب تراکت-تهران،شیراز،کرمان-۲۳فروردین ۱۳۹۹

دیوارنویسی و نصب تراکت-تهران،شیراز،کرمان-۲۳فروردین ۱۳۹۹

تهران - ۲۱فروردین ۱۳۹۹

تهران – ۲۱فروردین ۱۳۹۹

تهران - ۲۱فروردین ۱۳۹۹

تهران – ۲۱فروردین ۱۳۹۹

تهران- ۲۰فروردین ۱۳۹۹

تهران- ۲۰فروردین ۱۳۹۹

تهران - ۲۰فروردین ۱۳۹۹

تهران – ۲۰فروردین ۱۳۹۹

تهران - ۲۰فروردین ۱۳۹۹

تهران – ۲۰فروردین ۱۳۹۹

تهران - ۲۰فروردین ۱۳۹۹

تهران – ۲۰فروردین ۱۳۹۹