فعالیت‌های کانون‌‌های شورشی در شهرهای میهن

 

فعالیت‌های کانون‌‌های شورشی در شهرهای میهن

فعالیت‌های کانون‌‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران- قضائیه جلادان

وزارت دادگستری رژیم در خیابان ولی‌عصر

ساعت هفت و نیم جمعه شب ۲۳ اسفند ۹۸

مقر دژخیم آوایی وزیر دادگستری رژیم

از جلادان هیأت مرگ در خوزستان

در قتل عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷