فعالیت‌های کانون‌های شورش و قیام در شهرهای میهن به‌مناسبت شب چهارشنبه سوری- ۲۷اسفند

  • 1398/12/27

چهارشنبه سوری در شهرها

چهارشنبه سوری در شهرها

کانون‌های شورش و قیام در شهرها با توان صدچندان در افشای کرونای ولایت و به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و دجالیت این رژیم پابگور غرقه در بحرانها این شب را گرامی داشته و آتش خشم مردم ایران را به جان آنها خواهند افکند.

هراس خامنه ای از چهارشنبه سوری در شهرها