هجوم گارد ویژه به سالن ۱۱ بند ۴ زندان رجایی شهر

  • 1398/11/15

زندان رجایی شهر

زندان رجایی شهر

گارد ویژه زندان رجایی شهر برای بازرسی به سالن ۱۱ هجوم بردند که به‌علت بی‌احترامی و هتک حرمت به زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در حین بازرسی بدنی، درگیری شدیدی بین آنها و گارد ویژه رخ داد.

گارد ویژه در بدو ورود دنبال بهانه برای درگیری و سرکوب زندانیان بود. رئیس بند ۴ به‌نام ولی محمدی می‌باشد. او بهغیر از ریاست بند ۴، مدیر داخلی زندان رجایی شهر هم می‌باشد.

در بازرسیها، وسایل عده‌یی از زندانیان مفقود و یا شکسته شد و وسایل برخی از زندانیان را هم غارت کرده و به انبار زندان انتقال دادند.

گارد ویژه از زمان سرکار آمدن الله کرم عزیزی به‌عنوان رئیس این زندان، به هر سالنی هجوم بردند اقدام به غارت و خوردن مواد غذایی زندانیان کردند.

تلفن سالن ۱۱ در روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ به‌خاطر درگیری به دستور رئیس زندان، قطع شد و زندانیان از تماس با خانواده‌های خود محروم شدند.

لازم به یادآوری است که این چندمین بار است که زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج توسط گارد ویژه زندان به دستور الله کرم عزیزی سرکوب می‌شوند.