خانم مریم رجوی: قطعنامه ۷۵۲کنگره آمریکا، همصدایی با جنبش مقاومت ایران

 

خانم مریم رجوی: قطعنامه ۷۵۲کنگره آمریکا، همصدایی با جنبش مقاومت ایران است.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت اجماع نمايندگان كنگره آمريكا در تصويب قطعنامه ۷۵۲ در «حمایت از حقوق مردم ایران و محكوم كردن رژیم ایران به خاطر سرکوب اعتراضات مشروع» نشان داد كه اكثريت قاطع مردم و منتخبان در آمريكا صرفنظر از وابستگي‌هاي حزبي و سياسي‌شان، عليه نقض جدي حقوق بشر توسط رژيم آخوندي، در حمايت از قيام مردم و محكوم كردن عمليات تروريستي و جاسوسي رژيم آخوندي از جمله در ويلپنت و آلباني و آمريكا عليه مجاهدين و مقاومت ايران، متحد و همصدا هستند. بخصوص آنها در باره قتل عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ با جنبش عادلانه دادخواهي همگام و همسو هستند.

خانم رجوي افزود خواست يكپارچه نمايندگان كنگره آمريكا مبني بر تامين دسترسي بدون انقطاع مردم ايران به اينترنت و اينكه نقض حقوق بشر بخشی از همه بحث های دو جانبه یا چند جانبه رسمی یا غیررسمی در مورد ایران باشد و همچنين خواست آنها از شوراي امنيت مبني  بر محكوم كردن نقض حقوق بشر در ايران و ايجاد مكانيزمي براي نظارت بر تخلفات رژيم ايران در اين زمينه، اموري است كه مقاومت ايران مستمرا بر آنها پافشاري كرده اند و علاوه بر آمريكا بايد از سوي ديگر كشورهاي عضو شوراي امنيت بويژه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ( فرانسه، انگلستان، آلمان، بلژيك، استوني و آلمان) نيز بايد پيگيري شود.