به آتش کشیدن تصویر دژخیم قاسم سلیمانی – اتوبان نیایش تهران – کانون شورشی ۴۰- ۵بهمن ۱۳۹۸

  • 1398/11/05

به آتش کشیدن تصویر دژخیم قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس جنایتکار – اتوبان نیایش تهران – کانون شورشی ۴۰- ۵بهمن ۱۳۹۸