کلی کرافت اعتراضات و تظاهرات مردم ایران را تحسین کرد

  • 1398/10/22

کلی کرافت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد

کلی کرافت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد

کلی کرافت، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در توئیتر خود اعتراضات و تظاهرات مردم ایران را شجاعانه توصیف کرده و آنرا تحسین کرد.

وی در توئیت خود در ساعت ۳بامداد ۱۲ژانویه نوشت:

افزایش اعتراضات در سراسر ایران شجاعت و خشم و غضب مردم ایران را به نمایش می‌گذارد. آنها به مدت چهل سال تحت سرکوب، خشونت و دروغ رنج کشیده‌اند. آنها مستحق آینده‌ای امید بخش هستند.

توئیت کلی کرافت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد

توئیت کلی کرافت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد