ادای احترام به قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک سپاه پاسداران خامنه‌ای در کلن، استکهلم، اسلو، یوتوبوری، مالمو-سوئد، وین و آرهوس -دانمارک

  • 1398/10/22

ادای احترام به قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی در کلن

ادای احترام به قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی در کلن

ادای احترام به قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک سپاه پاسداران خامنه‌ای در کلن، استکهلم، اسلو، یوتوبوری، مالمو-سوئد، وین، آرهوس -دانمارک، به‌دنبال اعلام عزای عمومی توسط خانم مریم رجوی

  • کلن -۲۱دی ۹۸

ادای احترام به قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی در کلن آلمان

  • استکهلم -۲۱دی ۹۸
  • اسلو -مقابل پارلمان نروژ-۲۱دی ۹۸
  • یوتوبوری -۲۱دی ۹۸
  • مالمو-سوئد ۲۱دی ۹۸
  • وین -۲۱دی ۹۸

ادای احترام به قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی در استکهلم، اسلو، یوتوبوری، مالمو-سوئد، وین، آرهوس -دانمارک،