فعالیت تبلیغی کانون‌های شورشی مجاهد خلق و به آتش کشیدن مراکز سرکوب و فریب رژیم در شهرهای میهن – ۱۰دی

1398/10/10

به آتش کشیده شدن مراکز رژیم توسط کانونهای شورشی

به آتش کشیده شدن مراکز رژیم توسط کانونهای شورشی

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای میهن در ادامه و استمرار قیام فعالیت‌های تبلیغی خود در نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی در نقاط مختلف تهران و هم‌چنین به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و فریب رژیم شامل مراکز بسیج ضدمردمی و حوزه‌های جهل و جنایت رژیم شب را می‌شکافند و گرمای دیگری به قیام می‌بخشند تا دشمن هرگز گمان نبرد که توانسته قیام را سرکوب کرده و تا مدتی با خیال راحت به چپاول و دزدیهایش ادامه دهد.

کانون‌های شورش و قیام هر لحظه در کمین‌اند که طرحی نو دراندازند و این تلاشها تا سرنگونی محتوم این رژیم پابگور ادامه خواهد داشت.

تهران- کانون شورشی۳۱۵

نصب بنر مسعود رجوی در خیابان قصر با شعار: مسعود رجوی- سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است

تهران – کانون شورشی ۵۰۶

نصب بنر مریم رجوی در خیابان خواجه نصیر طوسی با شعار: خامنه‌ای و روحانی به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند.

تهران- کانون شورشی۷۲۷

نصب بنر مریم رجوی در شهر قدس با شعار: مریم رجوی- انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است

تهران- -کانون شورشی۲۶۳

نصب بنر مریم رجوی در خیابان سبلان با شعار: کانون شورشی راهگشا و راهنمای نسل شورش و عصیان

تهران- کانون شورشی ۳۱۸

به آتش کشیدن مرکز سرکوب موسوم به حوزه مقاومت بسیج ضد عاشورا و موحدین

تهران- کانون شورشی ۴۴۷

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت در چیذر موسوم به حوزه علمیه چیدز

ماهشهر – کانون شورشی ۶۱۵

به آتش کشیدن بنر ۹دی رژیم و تصویر منحوس خامنه‌ای

کرج – کانون شورشی ۸۵۲

به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی

ایرانشهر- کانون شورشی ۷۳۲

به آتش کشیدن تابلوی بسیج ضدمردمی

بوشهر (جم)- کانون شورشی ۶۱۶

به آتش کشیدن بسیج ضدمردمی