قیام مردم عراق روز یکشنبه ۸دی در اکثر شهرهای جنوبی این کشور ادامه داشت.

  • 1398/10/08

قیام عراق

قیام عراق

قیام مردم عراق روز یکشنبه ۸دی در اکثر شهرهای جنوبی این کشور ادامه داشت.

تظاهرات‌کنندگان عراقی جاده ارتباطی دیوانیه و نجف را مسدود کردند.

در استان ذیقار قیام‌کنندگان پل مهم النصر را بستند. آنها هم‌چنین میدان چاههای نفتی ناصریه، یکی از بزرگترین میدانهای نفتی عراق را بستند

در دیوانیه قیام‌کنندگان اکثر ادارات دولتی را بستند و از ادامه کار کارمندان جلوگیری کردند.

هم‌چنین صدها تظاهر کننده در کربلا در میدان التربیه در مرکز شهر تحصن کردند.

در کوفه نیز صدها دانشجو از دانشگاه این شهر، بالنهای کوچکی را که نام شهدای قیام بروی آنها نوشته شده بود، به هوا فرستادند. برگزار کنندگان نمایش نمادین گفتند که هدف آنها رساندن پیا‌م های صلح‌آمیز تظاهرات است.