تجمع اعتراضی دانشجویان خوابگاهی در باشگاه دانشگاه تهران

  • 1398/10/07

دانشجوان ساکن خوابگاه پسرانه دانشگاه تهران

دانشجوان ساکن خوابگاه پسرانه دانشگاه تهران

روز شنبه هفتم دیماه ۹۸ بیش از ۷۰نفر از دانشجوان ساکن خوابگاه پسرانه دانشگاه تهران در اعتراض به وضعیت نامناسب خوابگاههای این دانشگاه و محرومیت آنها از امکانات مناسب اقامتی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در خیابان ۱۶ آذر مقابل حوزه گرداننده این دانشگاه تجمع کردند. آنها از جمله شعار می‌دادند:

دانشجو می‌میرد/ ذلت نمی‌پذیرد

صدای ما مظلومان استفعای مسئولان

دانشجوی شهرستان خوابگاهش شده قبرستان

مدیر بی‌کفایت/ استعفا استعفا

رئیس بی‌کفایت / انفصال انفصال

بودجه‌ٔ دانشگاهی شفاف باید گردد

بوی بد فاضلاب / خوابگاه شده منجلاب

دانشجو کار کنه، دانشگاه پول چاپ کنه

دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه تهران