بزرگداشت چهلم شهیدان قیام در کشورهای مختلف جهان

  • 1398/10/07

آرهوس دانمارک

آرهوس دانمارک

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان

استکهلم-۷دی ۹۸ – بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

اسلو -۷دی ۹۸ – بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

یوتوبوری -۶دی ۹۸ – بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

وین -۶دی ۹۸ – بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

وین - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

وین – بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

آرهوس ـ دانمارک -۶دی ۹۸- بزرگداشت چهلم شهیدان قیام