وظایف پرسنل مردمی ارتش در شرایط قیام – همافر علیرضا عبدالی

  • 1398/10/07

مصاحبه با همافر علیرضا عبدالی از پرسنل میهن‌پرست ارتش