وظایف پرسنل مردمی ارتش در شرایط قیام

  • 1398/10/03

مصاحبه با سروان خلبان مصطفی وجدانی طباطبایی، خلبان جنگنده اف۵