عکاظ عربستان: تظاهر کنندگان ایرانی در نیویورک خواستار حمایت از اعتراضات مردمی در ایران شدند

  • 1398/07/06

تظاهرات ایرانیان در نیویورک - نه به روحانی - ۲مهر۹۸

تظاهرات ایرانیان در نیویورک – نه به روحانی – ۲مهر۹۸

عکاظ عربستان سعودی نوشت: ایرانیان در تظاهرات خود در مقابل مقر ملل ‌متحد در نیویورک علیه حضور روحانی شعار می‌دادند «نه به روحانی». «نه به فاشیسم دینی و رژیم رکورددار اعدام».

تظاهر کنندگان خواستار اخراج روحانی و هیئتهای دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران از مقر ملل ‌متحد شدند. آنها گفتند با توجه به صدور تروریسم و جنگ و حمله به تأسیسات نفتی و سرقت دریایی و باجگیری هسته‌یی باقی ماندن این رژیم در ملل ‌متحد خطری برای امنیت و صلح جهانی است. تظاهر کنندگان با شعارها و پلاکاردهایی که حمل می‌کردند تأکید نمودند که کرسی‌های ایران در ملل ‌متحد بایستی به مقاومتی اعطا شود که الترناتیو دموکراتیک بوده و مردم ایران را نمایندگی می‌کند و بایستی به‌طور رسمی حق مردم ایران در مقاومت و سرنگونی دیکتاتوری ضدبشری آخوندی به‌رسمیت شناخته شود.

تظاهر کنندگان حمایت و همبستگی کامل خود با اعتراضات مردمی و قیام برای سرنگونی رژیم وحشی ایران و برقراری آزادی و دولت مردیم در ایران را اعلام کردند.