رحمانی فضلی: اعتراضات ممکن است به اتفاقات بزرگی منجر شود

  • 1398/05/06

قیام دیماه در ایران - عکس از آرشیو

قیام دیماه در ایران – عکس از آرشیو

رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه روحانی نسبت به‌وقوع قیامهای مردمی هشدار داد.

وی در مصاحبه‌یی با تلویزیون رژیم گفت: ما نباید غفلت بکنیم و اعتراضات را نبینیم، نارضایتی را نبینیم،پیشگیری نکنیم، پاسخ مناسب ندهیم و فکر بکنیم نه این نیست. هر حادثه‌یی می‌تواند منجر بشود به یک اتفاق بزرگی منجر شود.

اتفاقاتی که الآن یکی از اهداف اصلی این تحریم است. دشمنان ما می‌گفتند ما باید کاری کنیم که در داخل کشور اعتراضات و هیجانات و تنشهای اجتماعی افزایش پیدا بکند. مبنای این هدف‌گذاری یا سیاست‌گذاری به دیماه ۹۶ برمی‌گردد.