ادامه کاهش صادرات نفت رژیم – هند و ترکیه خداحافظی کردند