گزارش تصویری از وضعیت شهر پلدختر بعد از بارندگیهای اخیر و وقوع سیل در این شهر

  • 1398/01/27

گزارش تصویری از وضعیت پلدختر بعد از سیل

گزارش تصویری از وضعیت پلدختر بعد از سیل

پلدختر بعد از قوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر.

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از قوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از قوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از قوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از قوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از قوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از قوع سیل به زبان تصویر

پلدختر بعد از وقوع سیل به زبان تصویر