بیست و سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و حمایت دانشجویان هنر از کارگران فولاد و هفت تپه+ فیلم

  • 1397/09/11

بیست و سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و هفدهمین روز تجمع در مقابل استانداری خوزستان امروز یکشنبه ۱۱ آذرماه ۹۷ با شعار » تورم گرانی پاسخ بده روحانی» برگزار گردید.

کارگران فولاد اهواز بعد از تجمع در  مقابل  استانداری خوزستان، تظاهرات و راهپیمایی خود را در خیابانهای شهر اهواز  شرو ع کردند. در مسیر تظاهرات مردم و جمعی از زنان به کارگران پیوستند.

کارگران شعار می‌دادند: 

«ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم میجنگیم»

» مرگ بر ستمگر درود بر کارگر»

«نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم  فریب»

«کارگر هفت تپه آزاد باید گردد»

 بی غیرت ها نشستن زن ها به ما پیوستن

تجمع دیگر دانشجویان هنر در حمایت از کارگران فولاد و هفت تپه

 سوریه را رها کن فکری به حال ما کن

 ننگ ما صدا و سیمای ما

 دشمن ما دزد خانه است در جهان نمونه است

 من کاوه آهنگرم تاب ستم نیاورم

 همشهری باغیرت حمایت

کارگر زندانی آزاد باید گردد 

اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز – نصر من‌الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم  فریب

اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز – پیوستن زنان به کارگران اعتصابی در تظاهرات

اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با شعار کارگر هفت تپه آزاد باید گردد

اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با شعار ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم می‌جنگیم

بیست و سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با شعار » تورم گرانی پاسخ بده روحانی»

بیست و سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با شعار «ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم میجنگیم»

اهواز تظاهرات کارگران گروه ملی صنعت فولاد باشعار بی غیرت ها نشستن زن ها به ما پیوستن ۱۱ آذر ۹۷

تجمع دیگر دانشجویان هنر در حمایت از کارگران فولاد و هفت تپه ۱۱ آذر ۹۷

تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار سوریه را رها کن فکری به حال ما کن.۱۱ آذر ۹۷

تظاهرات کارگران فولاد اهواز با شعار ننگ ما صدا و سیمای ما.۱۱ آذر ۹۷

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار دشمن ما دزد خانه است در جهان نمونه است.۱۱ آذر ۹۷

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار من کاوه آهنگرم تاب ستم نیاورم.۱۱ آذر ۹۷

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار همشهری باغیرت حمایت.۱۱ آذر ۹۷

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد ۱۱ آذر ۹۷

کارگران فولاد اهواز روز شنبه در بیست و دومین روز اعتصاب خود، بار دیگر در مقابل استانداری رژیم در اهواز دست به تجمع زده و در خیابانها و مناطق شهر اهواز از جمله خیابان نادری و بازار طالقانی راهپیمایی کردند.

مأموران سرکوبگر لباس‌شخصی رژیم نیز در محل حضور داشتند اما در وحشت از خشم کارگران، جرأت هیچ حرکتی را نداشتند.