تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران + فیلم و عکس

  • 1397/09/06

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

امروز سه‌شنبه ۶آذر ۹۷ مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران در مقابل سازمان دیدبان عدالت و شفافیت رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت شدگان در  اعتراض به اموال به غارت رفته خود تجمع کرده و شعار میداند. 

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:
محکمه و عدالت اجرا باید گردد این سیف پست و خائن اعدام باید گردد
دولت ورشکسته رو پول ما نشسته
نه قاضی نه دولت نیستند به فکر ملت

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین در تهران