مریم رجوی: درود به کارگران محروم نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز

1397/08/23

پیام مریم رجوی با کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

پیام مریم رجوی با کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در ارتباط با اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفته و فولاد اهواز گفت:

درود به کارگران محروم نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز که برای احقاق حقوقشان بپا خاسته و با شعار کارگر خوزستانی اتحاد اتحاد، به گسترش اعتراضات فرامی‌خوانند