اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد هشتمین روز شد

1397/08/21

کارگران زحمتکش نیشکر هفت‌تپه، امروز دوشنبه ۲۱آبان ۹۷در هشتمین روز اعتراض و اعتصاب خود، در محل شرکت به اعتصاب ادامه دادند. آنان خواهان پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی در شرکت نیشکر هفت‌تپه و پرداخت حقوق و دستمزدهایشان هستند.

 

کارگران نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه ۲۰آبان ۹۷ برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه دادند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز گذشته در اطلاعیه‌یی نوشت:

کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز برای ششمین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در داخل شرکت به اعتصاب خود ادامه دادند. جمعی از آنها اعتراض خود را به داخل شهر کشاندند تا صدای مظلومیت و خواستهای خود را به گوش مردم برسانند.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، به عزم و اراده رانندگان زحمتکش کامیون، کشاورزان محروم اصفهان، کارگران ستمدیده نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و دیگر اعتصاب گران در سراسر کشور درود فرستاد و عموم هموطنان به‌ویژه جوانان را به حمایت از آنان فراخواند و گفت فقر و تورم و بیکاری و فساد ارمغان فاشیسم دینی برای کشور ماست و تا این رژیم قرون‌وسطایی بر سرکار است ادامه خواهد یافت.

 

ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

روز شنبه ۱۹آبان۹۷جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه، در ششمین روز اعتصاب خود، اعتراضشان را به داخل شهر کشاندند.

کارگران با کشاندن اعتراض و اعتصاب خود به داخل شهر می‌خواهند تا صدای مظلومیتشان و ستمی که به آنها می‌شود توسط مردم شنیده شود.

جمع دیگری از کارگران در داخل شرکت به اعتصاب خود ادامه دادند.

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه

تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه