اعتصاب و اعتراض در بازار کفاشها در تهران/ با شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت +فیلم

  • 1397/05/20

مغازه داران و کسبه بازار سپهسالار تهران هم به اعتصاب پیوستند

 

از ساعت  ۱۴۳۰ امروز شنبه؛ بازار کفاشها در خیابان ۱۵خرداد کوچه سیدولی در تهران اعتصاب کردند.

اعتصاب بازار کفاشان تهران در اعتراض به گرانی و نبود کالا برای تولید کفش صورت گرفته است.

بازاریان شعار می‌دهند: ایرانی با غیرت حمایت حمایت و تولیدی با غیرت حمایت حمایت

 

مأموران سرکوبگر انتظامی در محل حاضر شده تا مانع از گسترش اعتراض شوند.

در حال حاضر مغازه‌داران پاساژ موسوی نیز محلهای کسب و کار خود را بسته و به بازار کفاشها پیوستند.

بازار منوچهرخانی تهران هم به اعتصاب پیوسته است

اعتصاب کنندگان تهرانی به سمت اول بازار یعنی  خیابان ۱۵خرداد در حال حرکت هستند